Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Hierbij gelden de volgende
voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 18 procent. De in Spanje betaalde BTW op uitgaven in verband met grensoverschrijdend vervoer van goederen, zoals motorbrandstof, auto-onderdelen, tol en reparaties komt voor teruggaaf in aanmerking. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximum maten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven zijn vrij overeen te komen. De transportprijs dient vermeld te worden op de vrachtbrief. Het ministerie van verkeer (Dirección General de Tráfico) publiceert jaarlijks vrachttarieven, die als indicatie gebruikt kunnen worden.
Binnenlandse lading dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief. Bij geschillen tussen de afzender casu quo ontvanger en de buitenlandse vervoerder wordt het Spaanse procesrecht gehanteerd.
Het staat echter zowel de transporteur als de verzender vrij om de vrachtbrief op te maken. Het is wel verplicht om op een transportdocument een eventuele verklaring op te nemen omtrent de waarde van de levering, de verzekering, en of de zending bestaat uit gevaarlijke goederen, de aard van het gevaar en de te nemen voorzorgsmaatregelen.
Een verplicht document is het zogeheten albaran. Dit document levert het bewijs dat de lading geleverd is. De vorm ervan is vrij. De gegevens die het moet vermelden zijn de volgende:
• Naam en adres van het laadbedrijf / nombre o denominación social y domicilio de la empresa cargadora
• Naam en adres van het expeditiebedrijf, indien niet overeenkomt met 1 / nombre o denominación social y domicilio del operador de transporte que haya realizado la expedición de las mercancías, cuando no coincida con la empresa cargadora
• Naam en adres van het transportbedrijf die bij coördinatie betrokken waren / nombre o denominación social y domicilio que, en su caso, hubiese intermediado en la contratación del servicio
• Naam en adres van het transportbedrijf / nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista
• Naam en adres van bestemming / nombre o denominación social y domicilio del destinatario o consignatario del envío
• Plaats waar het materiaal vandaan komt en waar het heen moet / lugares de origen y destino de la expedición de transporte de que se trate
• Datum waarop het transport plaatsvindt / fecha de realización del transporte del envío de que se trate
• Kentekens van het transportmiddel of de transportmiddelen die bij het transport gebruikt worden / matrículas del vehículo o vehículos utilizados en la realización del transporte

Tijdelijk verblijf
In Spanje zijn 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits in aansluiting op een internationale rit, met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Spanje werd gelost. Eén cabotagerit is toegestaan binnen 3 dagen na binnenkomst met een leeg voertuig in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het TPC, dat slechts op niet-relevante onderdelen afwijkt van het ADR
• Alle voertuigen geladen met minstens 3000 kg gevaarlijke stoffen in colli van dezelfde klasse dienen zowel aan de achterzijde als aan de rechter- en linkerkant van de laadeenheid te zijn voorzien van gevarenetiketten.
• Het vervoer van gevaarlijke stoffen dient altijd plaats te vinden over de autopistas, tenzij geen autosnelweg aanwezig is. Zie hoofdstuk 15, Bepalingen tunnels/bruggen/wegen
• Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen in koel- en vriesauto’s gelden de bepalingen van het ATP. Koel/vriesvoertuigen dienen te zijn uitgerust met een thermo graaf
• Voor het vervoer van levende dieren geldt de EG-Richtlijn inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal transport (EG 77/485)

Verzekering
Bij cabotagevervoer kunnen afwijkende verzekeringsvoorwaarden gelden; raadpleeg uw
verzekeringsagent.